Informacje i regulacje związane z RODO

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dental World Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n.med. Małgorzata Zając , adres: I armii Wojska Polskiego 26/2U 81-383 Gdynia, NIP 583-283-98-04 Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez tel. 790-867-889 lub e-mail: kontakt@dentalworld.pl.
 2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w zależności od przedmiotu korespondencji, może stanowić art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania
  i udzielenie informacji, o które Państwo proszą, oraz w celu dalszej obsługi korespondencji
  z Państwem prowadzonej – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają– tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 1. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych, lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego
  i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
  e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
 2. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, przedawnienia roszczeń, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa.
 4. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych – w oparciu o wydanie stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 1. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym przy profilowaniu.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że serwery obsługujące Państwa skrzynki pocztowe znajdują się
  w państwie trzecim i mimo to zdecydowali Państwo o prowadzeniu korespondencji
  z wykorzystaniem takiej skrzynki.
 • Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję lub załatwienie sprawy, za którą się Państwo do nas zwracają.
 • Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

 

Nie czekaj, zarejestruj się on-line!za darmo

  captcha